Rada Parafialna Drukuj

W świetle wskazań dokumentów i zasad ustalonych przez Sobór Watykański II oraz "Wytycznych w sprawie parafialnych rad duszpasterskich", opracowanych przez Komisję ds. Apostolstwa Świeckich - podstawowym zadaniem świeckich członków Rady Parafialnej jest:

 • pobudzanie i rozwój inicjatyw apostolskich wśród parafian oraz koordynacja wszelkich poczynań w tym zakresie,
 • wspomaganie w pracy duszpasterskiej i katechizacyjnej,
 • wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy parafialnej,
 • wnikliwe rozpatrywanie potrzeb społeczności parafialnej poprzez różnorodne działania dążące do postępu i rozwoju.

Zadania te winny być spełnione w duchu światła ewangelii i nauki społecznej Kościoła praz przepojone chrześcijańską miłością.

Na podstawie analizy pracy, wielokrotnych rozmów i spotkań oraz posiedzeń Rady Parafialnej (każde posiedzenie jest protokołowane) należy stwierdzić, że współpraca w tym zakresie jest dobra. Wszystkie przedsięwzięcia jakie są podejmowane przez proboszcza parafii pw. Świętego Bartłomieja w Kowalewie - ks. kanonika Wiesława Kondratowicza są konsultowane oraz szeroko omawiane na posiedzeniach Rady Parafialnej, które odbywają się co kwartał  (a czasem i częściej). Uzgadniane są sprawy remontów i napraw, malowania kościioła, modernizacji cmentarza i parkingu, doprowadzenia wody i energii elektrycznej, wywozu i składowania śmieci, położenia kostki brukowej, instalacji urządzeń telefonii komórkowej, odstąpienie ziemi w związku z planowaną inwestycją drogową. To tylko najważniejsze uzgodnienia wzięte z protokolarza R.P. ostatniego okresu tj. od demokratycznych wyborów do R.P. w 1994 roku do lutego 2009 roku.

Początkowo w skład Rady Parafialnej wchodziło 31 osób.  Obecnie Rada Parafialna liczy 14 osób:

 • Bandosz Jan
 • Białas Jerzy
 • Brajer Bolesław
 • Dryjański Dariusz
 • Galewski Zdzisław
 • Grobelny Rafał
 • Kołtuniewski Włodzimierz
 • Kowalska Donata
 • Kwiatkowski Aleks
 • Liberacki Tadeusz
 • Liberacki Jan
 • Mofina Beata
 • Paszkowiak Ryszard
 • Zacharczuk Małgorzata

Należy podkreślić duże zaangażowanie R.P. w akcjach związanych z takimi uroczystościami jak: nawiedzenie obrazu Świętej Rodziny, nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, a także zbiórkę na nowy sztandar mężczyzn.

Zadania na najbliższy czas to przygotowania do obchodów 600 lecia parafii połączone z 50 rocznicą konsekracji kościoła a także 25 lecie Domu Katolickiego i 15 lecie Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości.

Parafialna Rada Duszpasterska, opierając się na wytycznych opracowanych przez Synod Diecezji Kaliskiej będzie nadal swoją aktywnością pracować dla dobra wspólnoty parafialnej.